ufabet

ทางเราอยากช่วยแชร์ให้กับผู้แปล โดยผู้แปลสามารถส่งผลงานมาให้ทีมงานลง และผู้แปลจะได้รับผลตอบแทนดังนี้

  • ผลงานเก่า ๆ ที่เคยแปลแล้ว ตอนละ 2 บาท
  • ลงช่องทางตนเอง และส่งให้ทางเว็บไซต์ลงด้วย ได้ตอนละ 10 บาท
  • ลงช่องทางตนเอง และส่งให้ทางเว็บไซต์ลงด้วย (ติดเครดิตเว็บเราทั้งสองช่องทาง) ได้ตอนละ 15 บาท
  • ลงแค่ทางเว็บไซต์ (และติดเครดิตเว็บไซต์) ได้ตอนละ 20 บาท

โดยเงื่อนไขการนำผลงานมาลงมีดังนี้

  • เนื้อหาแปลไทยครบถ้วน
  • มีเนื้อหา (เฉพาะเนื้อเรื่อง ไม่รวมปก) ไม่ต่ำกว่า 20 หน้า
  • เป็นผลงานใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

และทางเว็บไซต์จะให้เบิกเมื่อครบทุก 1000 บาท

หมายเหตุ : เบิกครั้งแรกสิ้นปี 2563 และหลังจากนั้นจะให้เบิกได้ทุกสิ้นเดือนที่เป็นเลขคู่